JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNI RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI

Javni radovi su mira aktivne politike za zapošljavanje koju organizuje Varoš        Subatica nuz poslovno tehničku saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Filijala Subatica (u daljem tekstu Nacionalna služba) na kojima se angažuju nezaposlena lica u cilju očuvanja i unapriđenja radni sposobnosti nezaposleni, ko i ostvarivanja određenog društvenog interesa.

 

Poslodavac – izvođač javnog rada mož organizovati sprovođenje javni radova ukoliko uključi nezaposlena lica prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Subatica- Varoš Subatica iz slideći kategorija:

 

1. Romi,

2. osobe sa invaliditetom,

3. lica koja poso traže duže od 12 miseci,

4. radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,

5. mladi do 30 godina,

6. lica starija od 50 godina.

Više detalja na linku- JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNI RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Zaslužne žene o kojima se malo zna